De organisatie

Stichting Hbo Medezeggenschap is sinds 16 januari 2021 de nieuwe naam van Stichting Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM). Het kerndoel van de organisatie is gebleven, het ondersteunen, faciliteren en adviseren van hbo studenten in de medezeggenschap.

Hbo medezeggenschap kent drie organisatie onderdelen, Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en Raad van Advies.
Elke van deze onderdelen kent haar eigen bevoegdheden en werkzaamheden.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vier leden. In de Raad van Toezicht zit minimaal een oud-bestuurslid, oud-achterbanlid, een onafhankelijk lid en een lid aangedragen door de LSVb.
De Raad van Toezicht heeft de formele taak om toezicht te houden op de Raad van Bestuur, het benoemen en ontslaan van bestuurders en het stellen van kaders voor de lange termijn visie van de organisatie.
De Raad van Advies bestaat uit:

  • Dhr. R. van Mouche (Voorzitter/ oud-achterban)
  • Dhr. S. Veeke (oud-bestuurder)
  • Dhr E. Stütterheim (onafhankelijk lid)
  • Mevr. F. Chiappino (LSVb)

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. Daarnaast schrijft zij jaarlijks een verslag naar de Raad van Toezicht met haar advies op het concept beleid en concept begroting.
De Raad van Advies wordt gevormd door experts uit de medezeggenschap en bevat ten minste één voormalig-bestuurder.
De huidige Raad van Advies wordt gevormd door:

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Zo is zei verantwoordelijk voor contacten met raadsleden, het verzorgen van trainingen en evenementen, en de lobby namens de medezeggenschap bij verschillende partners.
Het SOM bestuur bestaat meestal uit twee leden die in september voor een collegejaar worden geïnstalleerd.

Huidig Raad van Bestuur

2020-2021

Karl van der Linde

2019/2021

Karl is student Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan NHL Stenden Hogeschool. Karl was 3 jaar voorzitter van de opleidingscommissie en sinds 2018 is het vice voorzitter van de Diensten Medezeggenschapsraad Onderwijs en Onderzoek.

Louisa Tumiwa

2020/2021

Louisa is bezig met haar hbo-Master Social Work aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).
Louisa is sinds 2019 voorzitter van de academieraad Mens en Maatschappij aan de HAN.